Experter & talespersoner

STADSUTVECKLING

Lars-Göran Andersson, vd HSB Göteborg
Områden Stadsbyggnad, privat offentligt partnerskap, HSB Living Lab som är ett världsunikt hållbarhetsexperiment där privata aktörer arbetar tillsammans med akademin för att få fram innovationer som kan komma branschen till del. Studenter, forskare och HSB-medlemmar bor i huset som byggts på ett tillfälligt bygglov på Chalmers.
Kontakt larsgoran.andersson@hsb.se Är i Almedalen i mitten av veckan.

Lena Andersson vd på Älvstranden Utveckling AB – ett kommunalt bolag med uppdrag att förverkliga den politiska visionen om Älvstaden, med medborgarna och marknaden som drivkrafter. Göteborgs Stad
Områden Lena är i grunden Arkitekt och pratar gärna kring hur man bygger en levande och inkluderande blandstad och hur viktigt det är att göra prioriteringar från ett hela-staden-perspektiv.
Kontakt lena.andersson@alvstranden.goteborg.se 031-368 96 85. Är i Almedalen söndag till och med fredag.

Staffan Claesson, strateg tidiga skeden, Förvaltnings AB Framtiden.
Områden Stadskvaliteter i Göteborg – studie i värdeskapande stadsutveckling.
Kontakt Staffan.claesson@framtiden.se 031-7737562

Christina Eide, biträdande fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.
Områden Hemlöshet, nyanländas bostadsförsörjning, tillgänglighetsfrågor samt trygghetsboende/ och äldres boende.Hon är utbildad ekonom och har en lång erfarenhet av att arbeta med ekonomi, bostads- och välfärdsfrågor både lokalt och centralt i staden. Hon har arbetat tio år på fastighetskontoret, varav de sju senaste som avdelningschef för boendeavdelningen.
Kontakt christina.eide@fastighet.goteborg.se, 031-368 10 74 Är i Almedalen från söndag kväll till och med onsdag.

Gunilla Grahn-Hinnfors, ansvarig stadsutveckling Västsvenska Handelskammaren.
Områden: Gunilla talar gärna om hur, och varför, Göteborg ska bli en attraktiv miljonstad i en region med tre miljoner invånare.
Kontakt: gunilla.grahn.hinnfors@vastsvenskahandelskammaren.se 0738 010503. Är i Almedalen söndag till och med söndag.

Björn Gustafsson, programchef för stadsutveckling på Göteborg Energi.
Områden Expert på stadsutvecklingsfrågor, inte minst ur ett energiperspektiv. I en stad som ska växa med ett nytt Halmstad krävs samordning och samarbete, inte minst kring den stadsutveckling som sker under mark där nya ledningar för el, fjärrvärme och fjärrkyla ska dras. Björn pratar också gärna om våra utvecklingsprojekt kring framtidens energisystem och boende.
Kontakt bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se 031-62 66 54    Björn är i Almedalen söndag till och med fredag

Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborgs Stad.
Områden Stadsplanering, stadsutveckling och att leda en organisation som planerar för ett Göteborg som växer. Hon har lång erfarenhet från flera städer. Agneta är också fokusledare för området hälsofrämjande och hållbara livsmiljöer inom Jämlikt Göteborg, en satsning för att minska skillnaderna i livsvillkor i Göteborg
Kontakt agneta.hammer@sbk.goteborg.se, 031-368 17 50 Agneta är i Almedalen söndag till och med söndag.

Ulrika Palmblad Gröön, stadsutvecklingschef på Älvstranden Utveckling AB, ett helägt kommunalt bolag i Göteborgs Stad.
Områden Stadsutveckling, fastighetsutveckling, social hållbarhet, platsbyggnad och bostadspolitik. Hon har lång och bred erfarenhet från både privat och offentlig stads- och fastighetsutveckling. Ulrika har arbetat med hyresrätter på Familjebostäder i Göteborg AB, bostadsrätter på HSB Göteborg kulturarvsbyggnader på Statens fastighetsverk samt innan nuvarande tjänst som Chef för Fastighetsutveckling på Älvstranden.
Kontakt ulrika.palmblad@alvstranden.goteborg.se 031-368 96 67. Ulrika är i Almedalen måndag till och med torsdag em.

Jessica Segerlund, processansvarig vid Älvstranden Utveckling AB i Göteborgs Stad.
Områden Jessica har lett arbetet med att bygga upp ett sk. platsbyggnadsarbete. Den första delen i Älvstaden som det har testats och implementerats är i Frihamnen och Jubileumsparken. En för området unik metod som innebär att i tidiga skeden planera genom fullskaletest, ex en bastu som blivit vida omtalad, och att genom flera metoder skapa möjlighet för fler att, utöver tjänstpersoner och experter, delta i planeringen och genomförandet.
Kontakt jessica.segerlund@alvstranden.goteborg.se 031-368 96 39 Är i Almedalen 6 juli.

David Simon, professor och föreståndare för Mistra Urban Futures, Chalmers
Områden Professor i geografi från University of London, rådgivare till UN Habitat on cities and climate change.
Kontakt david.simon@chalmers.se, 0708-64 27 80

Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborgs Stad.
Områden Delar gärna med sig av sina erfarenheter och perspektiv på stadsplanering. Björn är i Almedalen söndag till och med fredag.
Kontakt bjorn.siesjo@svk.goteborg.se 031-368 18 21

Andrea Hulting Gustafson, arkitekt och arbetar på Urban planering på Älvstranden Utveckling AB som hållbarhetsstrateg stadsbyggnad. Göteborgs Stad
Områden Systemfrågor som måste hanteras i de stadsutvecklingsprocesser som pågår. Andrea intresserar sig främst för hur vi kan ställa om de storskaliga trafiklandskapen i centrala lägen, till ett nytt system som kan erbjuda de kvaliteter som kännetecknar en sammanhållen stadsstruktur.
Kontakt andrea.hulting.gustafson@alvstranden.goteborg.se, 031-368 96 32. Är i Almedalen måndag-onsdag.

Johanna Hult Rentsch, Regionchef Väst NCC Property Development AB.
Områden Stadsbyggnad, kommersiella fastigheter, hållbart byggande, samverkan privat offentligt
Kontakt johanna.hult-rentsch@ncc.se Är i Almedalen i början av veckan.

Margareta Forsberg, doktor och plattformsledare, Mistra Urban Futures, Chalmers
Områden Ansvarar för Göteborgsplattformen inom Mistra Urban Futures.
Kontakt margareta.forsberg@chalmers.se, 031-772 49 78

Lars-Gunnar Krantz, utvecklingsledare vid fastighetskontoret, Göteborgs Stad
Områden Bostadsbyggande, bostadsförsörjning och socialt blandat boende. Lars-Gunnar arbetar med frågorna i bred betydelse och har bl a ansvarat för att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning i Göteborg. Han har arbetat som forskare i kulturgeografi, med projekt för områdesutveckling och integration inom den s k Storstadssatsningen i Göteborg.
Kontakt lars-gunnar.krantz@fastighet.goteborg.se, 031-368 12 16 Lars-Gunnar är i Almedalen från söndag kväll till och med onsdag.

Kristian Käll, processledare för social hållbarhet på Älvstranden Utveckling AB.
Områden Rollen innebär att synliggöra och leda utvecklingsarbetet med den sociala dimensionen i Älvstadens olika delprojekt. Kristian har särskilt fokus på satsningen kring socialt blandat boende i Frihamnen och jämlikhetsfrågor inom stadsutvecklingen i Älvstaden.
Kontakt kristian.kall@alvstranden.goteborg.se 0706-959603 Finns på plats i Almedalen tisdag till och med torsdag.

Ulrika Lundquist, arkitekt och processledare för social hållbarhet på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.
Områden Förändringsarbete och planering för hållbar utveckling med fokus på den sociala dimensionen. Sociala konsekvensanalyser, barnkonsekvensanalyser och implementering av barnperspektiv i fysisk planering. Hon är processledare för fokusområde 4 ”Hållbara och hälsofrämjande livsmiljöer” inom Jämlikt Göteborg.
Kontakt ulrika.lundquist@sbk.goteborg.se, 031-368 1707 är i Almedalen söndag till och med fredag.

Christine Olofsson, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling, Göteborgs Stad.
Områden Hållbar stadsutveckling utifrån alla hållbarhetsaspekter. Hon bidrar gärna med sina erfarenheter och kunskaper kring möjligheterna med att använda staden som testarena, samt betydelse att arbeta med innovationer och i samverkan för att nå längre i hållbarhetsarbetet. Christine är relativt ny i Göteborg och på Älvstranden, och har sedan tidigare erfarenhet från arbete med hållbar stadsutveckling och innovation från andra delar av landet.
Kontakt christine.olofsson@alvstranden.goteborg.se, 031-368 96 98 Är i Almedalen söndag till onsdag.

Marika Ogrelius, vice vd på det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stad.
Områden Framför allt är det kommunikation som är hennes huvuduppgift i Almedalen. Hon har också en övergripande kunskap om Älvstaden-projektet och dess delområden.
Kontakt marika.ogrelius@alvstranden.goteborg.se, 0706-959647 Marika är i Almedalen måndag till torsdag.

Annica Snäll, kommunikationschef på stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.
Områden kommunikation i det offentligas tjänst och i stadsplanering med stora projekt och hög förväntan från människor på att få vara delaktiga.
Kontakt annica.snall@sbk.goteborg.se, 031-368 1613 Annica är i Almedalen söndag till och med torsdag.

Åsa Swan, chef för Urban planering på Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs Stad.
Område Uppdraget att tillsammans med övriga aktörer verka för ett genomförande av Vision Älvstaden. Stadsutvecklingsfrågor med fokus på effektiva processer för planering och genomförande och hur vi får politiska ambitioner att hålla genom hela processen till genomförande. Hur tydliggör vi även de ekonomiska värden som skapas genom att utveckla en hållbar stad ur det breda perspektivet. Hur kan olika affärsmöjligheter utvecklas och kopplas till juridik för att stötta och säkra de värden som vill uppnås.
Kontakt asa.swan@alvstranden.goteborg.se 031-368 96 42 Är i Almedalen onsdag till fredag.

Sandra Valencia, PhD and Lead researcher, Mistra Urban Futures, Chalmers
Områden Forskar inom strategier för att uppnå FN:s hållbarhetsmål genom lokalt engagemang.
Kontakt sandra.valencia@chalmers.se, 031-772 68 83

Martin Öbo, jurist och fastighetsdirektör i Göteborgs Stad.
Områden Markexploatering och bostadsförsörjning i ett brett perspektiv. Fastighetsrättsliga frågor. Har varit verksam inom Göteborgs stad under snart 20 års tid, sedan 2011 biträdande fastighetsdirektör och under två perioder även tillförordnad fastighetsdirektör. Nu fastighetsdirektör i Göteborgs stad.
Kontakt martin.obo@fastighet.goteborg.se 031-368 11 29 Är i Almedalen från söndag kväll till och med onsdag.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFRÅGOR, PATIENTSÄKERHET OCH SEKRETESS

Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen
Kontakt ann.soderstrom@vgregion.se 073-077 11 77

Henrik Eriksson, docent vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Områden Forskar inom förbättringar av vården, kvalitet och kvalitetsutveckling, processledning och processorientering samt organisatorisk och affärsmässig excellens på Center for Healthcare Improvement, CHI, på Chalmers. Arbetet handlar om att dels producera kunskap men också att bidra till förbättringar av praktiska problem.
Kontakt henrik.eriksson@chalmers.se, 031-772 81 84. I Almedalen tisdag.

Ann-Charlotte Dalheim Englund, akademichef, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås
Kontakt 0731-513946 lotta.englund@hb.se Tillgänglig: Hela Almedalsveckan och veckan före, på plats o Almedalen 4-6 juli

Olle Larkö, professor/överläkare f d dekan Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Områden Medicinsk forskning, ssk dermatologi
Kontakt 0706-321230 olle.larko@sahlgrenska.gu.se

Lena Mårtensson, prorektor för Högskolan i Skövde, professor i omvårdnad.
Områden De regionala Högskolornas roll, uppgift och förutsättningar. Samverkan mellan offentlig sektor och Högskolor. Kompetensförsörjning av näringsliv och offentlig sektor. Smärtlindring vid bland annat förlossning
Kontakt 0500-448450 lena.martensson@his.se

Hanife Rexhepi, doktorand i informationsteknologi Högskolan i Skövde.
Områden Läkares och patienters förhållningsätt när patienter får tillgång till sina journaler online.
Kontakt 0500-448356 hanife.rexhepi@his.se

Ann-Marie Schaffrath, sjukhusdirektör, Södra Älvsborgssjukhus.
Område ansvarig digital omställning i Västra Götalandsregionen
Kontakt ann-marie.schaffrat@vgregion.se

Anders Sterner, doktorand Högskolan i Borås.
Områden Doktorandstudie om simulering som undervisningsverktyg inom sjuksköterskeutbildningen och att det kan ge sjuksköterskor som är bättre rustade för arbetslivet.
Kontakt 033-435 5994 anders.sterner@hb.se Tillgänglig: 5-6 juli i Almedalen.

Marie Rusner Forskningschef på Södra Älvsborgs Sjukhus, filosofie doktor i vårdvetenskap, adjungerad universitetslektor på Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet
Områden Strategisk utveckling av klinisk patientnära Forskning och Innovation (FoI), forskning med fokus på bipolär sjukdom och psykisk ohälsa, vetenskaplig metod
Kontakt marie.rusner@vgregion.se, telefon 070-265 03 74, är i Almedalen tisdag kväll till torsdag lunch

ARBETSMARKNAD; FÖRETAGANDE OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Marina Olsson, HR-direktör, Västra Götalandsregionen
Kontakt marina.r.olsson@vgregion.se

Anders Carlberg, avdelningschef Forskning och utveckling & utbildning (FOUU), VGR
Kontakt anders.carlberg@vgregion.se 070- 882 15 41

Eva-Lena Albihn, vice vd på Business Region Göteborg, ett bolag i Göteborgs Stad.
Område Har en bred erfarenhet av näringslivsfrågor, regionutveckling, ledarskap och management. Hon pratar gärna om tillväxt i företag, ledarskap, regionalsamverkan, management och är också en erfaren moderator.
Kontakt eva-lena.albihn@businessregion.se 0707-612424.

Sofie Cedstrand, projektledare för det Stegvisa Jobb- och kunskapslyftet, Göteborgs Stad.
Områden Hur ska Göteborg rusta människor så att de kan komma till jobb och egen försörjning. Till en början har vi fem delar av arbetsmarknaden som vi ger exempel på.
Kontakt sofie.cedstrand@arbvux.goteborg.se, 031-368 31 34 Sofie är också i Almedalen onsdag 5/7.

Johan Bengtsson, teknisk utvecklingschef/lärare, Göteborgs Tekniska College
Område Utbildningschef GTC där kombinationstjänster finns.
Kontakt johan.bengtsson@gtc.com 0708-581968

Jan Elftorp, förvaltningschef för Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.
Områden Göteborgs arbete med att få folk i arbete inom nuvarande regelverk. Vi har identifierat en matchningsmodell som vi kommer att presentera. Därför har Göteborgs Stad tagit fram Stegvisa jobb- och kunskapslyftet i samarbete med branscher och fackliga organisationer.
Kontakt jan.elftorp@arbvux.goteborg.se, tel: 031-368 30 09. Är i Almedalen onsdag 5/7.

Niklas Delersjö, huvudprojektledare för Global Talent Gothenburg West Sweden – ett samverkansprojekt mellan näringsliv, akademi samt stad och region med syfte att underlätta för internationell kompetens att komma till regionen – för arbete och studier samt för arbetsgivare att attrahera och rekrytera denna målgrupp.
Områden Niklas har många års erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt utifrån ett triple helix perspektiv. Han svarar gärna på frågor om möjligheter och utmaningar kring att rekrytera och ta emot internationell kompetens.
Kontakt niklas.delersjo@vastsvenskahandelskammaren.se Mobil 0761-19 77 08. Är i Almedalen lördag till och med onsdag.

Afra Noubarzadeh, Projektledare, Västsvenska Handelskammaren
Område Konstnär samt projektledare inom kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska Handelskammaren, arbetar tvärvetenskapligt i skolmiljöer där målet är att fånga och öka intresset för naturvetenskapliga ämnen via mjuka värden, exempelvis konst och miljö. Han driver utbildningskonceptet ”Så ett frö” där högstadieelever introduceras till programmering genom att lösa verkliga utmaningar, i detta fall, bygga automatiserade växthus. Afra arbetar även som projektledare för matematikkonceptet ”Mathivation”. Båda koncepten bryter strukturer och föreställningar gällande ungas förmåga att leda genom att motivera elever att hålla lektioner för andra elever.
Kontakt afra.noubarzadeh@vastsvenskahandelskammaren.se 0707809930

Amad Raja, Projektledare, Västsvenska Handelskammaren
Område Kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska Handelskammaren. Amad driver utbildningskoncepten Mathivation och Så ett frö. Två koncept som bryter strukturer och föreställningar gällande ungas förmåga att leda genom att motivera elever att hålla lektioner för andra elever. Han har en kemiteknik-bakgrund och har under flera år jobbat med mentorskap och frågor med fokus på utbildning.
Kontakt Amad.raja@vastsvenskahandelskammaren.se 0702588590

Lars Svensson, professor i informatik, Högskolan Väst.
Område Lars Svensson leder en forskargrupp som studerar lärande i arbetslivet och integrering av högre studier och arbete. Hans egen forskning handlar framför allt om IT-stöd för kompentensutveckling i arbetslivet.
Kontakt lars.svensson@hv.se 0733-97 51 33 På plats Måndag- tisdag

Bo Strandberg, nyanlända och etablering, Förvaltnings AB Framtiden.
Områden Projektet ”Välkommen till Framtiden – vägen till viktiga riktiga jobb” och frågor inom integration och arbetsmarknad.
Kontakt Bo.strandberg@framtiden.se 031-7737561

Åsa Vikner, Ansvarig för kompetensförsörjningsfrågor Västsvenska Handelskammaren.
Områden Näringslivets kompetensförsörjningsbehov i Västsverige, millenniegenerationens värderingar på arbetsplatsen
Kontakt asa.vikner@vastsvenskahandelskammaren.se 0706-46 53 09 är i Almedalen onsdag till fredag.

Per Österström, ansvarig för fordons och transportbranschen inom Göteborgsregionen, på Business Region Göteborg.
Områden fordon, transport och ICT bransch.
Kontakt per.osterstrom@businessregion.se, tel: 031-367 61 28. På plats måndag- fredag i Almedalen.

Anna-Lena Johansson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg.
Områden Fokus på regional samverkan och kompetensförsörjning för att skapa konkurrenskraftiga företag och regioner. Hon har även lång erfarenhet av frågor kring nyföretagande, entreprenörskap, affärsutveckling och tillväxt i SME. Anna-Lena har tidigare startat och drivit eget företag som konsult.
Kontakt anna-lena.johansson@businessregion.se, 0705-55 89 19 Anna-Lena är på plats i Almedalen tisdag kväll till fredag lunch.

HÅLLBARHET OCH ÅTERBRUK

Staffan Appelgren, lektor socialantropologi, Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet.
Områden Materiell kultur, kulturteori, kulturarv, konsumtion, turism, genus, identitetspolitik, globalisering, urbanitet och Japan.
Kontakt staffan.appelgren@gu.se 031-786 4333

Åsa Arrhenius doktor, Göteborgs universitet
Områden Miljövetenskap, ekotoxikologi och riskbedömning av kemikalier
Kontakt asa.arrhenius@bioenv.gu.se 0766 182625

Anna Bohlin, docent socialantropologi, Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet.
Områden Second-hand och återbruk, alternativa kulturarvsformer, minne och materiell kultur.
Kontakt anna.bohlin@globalstudies.gu.se 031-786 4144

Kim Bolton, professor, Högskolan i Borås.
Områden Sociala aspekter av resursåtervinning exempelvis att minska matsvinn.
Kontakt 0768-357983 kim.bolton@hb.se Tillgänglig: Veckan före och under Almedalsveckan. Ej på plats i Almedalen.

Niklas Harring Forskarassistent Akademisk grad: Doktor, Göteborgs universitet
Områden Miljöpolitik, miljöopinion, sociala dilemman. (är på plats 5-7 juli)
Kontakt niklas.harring@pol.gu.se 031-786 1223

Sverker Jagers, professor Akademisk grad: Docent Göteborgs universitet.
Områden Miljöpolitik, miljöattityder, sociala dilemman
Kontakt sverker.jagers@pol.gu.se 031-786 1230, 0732-594369 (är på plats 2-3 juli)

Kristina Liljestrand, doktor vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Områden Studerar hur man kan minska matsvinn i livsmedelslogistiksystem.
Kontakt kristina.liljestrand@chalmers.se, 031-772 13 30. I Almedalen onsdag fm.

Agnes Nagy, universitetslektor Högskolan i Borås.
Områden Hållbart samhällsbyggande, betong. Återvinning av betong. Hållbarhetsaspekter, bygg på hållbart sätt. Miljö, sociala och ekonomiska aspekter.
Kontakt 0734-332206 agnes.nagy@hb.se Tillgänglig: Veckan före och under Almedalenveckan via telefon.

Anita Pettersson, universitetslektor Högskolan i Borås.
Områden Att ta tillvara på resurser från aska från avfallsförbränning. Just nu att återvinna fosfor från förbränt avfallsslam.
Kontakt 0707-363182; anita.pettersson@hb.se Tillgänglig: Veckan före och under veckan, dock inte på plats i Almedalen.

Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling Högskolan i Borås.
Områden Vad innebär det att ett lärosäte har en hållbarhetsprofil? Hållbarhetsarbetet vid Högskolan i Borås
Kontakt 0733-565424; birgitta.pahlsson@hb.se Tillgänglig: 3-9 juli, dock inte på plats i Almedalen

Staffan Svensson, professor Högskolan i Borås.
Områden Hållbart samhällsbyggande. Konstruktionsmaterial och byggteknologi. Konstruktionselement träkompositer = byggkompositer
Kontakt 0732-807399 Tillgänglig: Veckan före och under Almedalenveckan. Ej på plats i Almedalen

Mohammad Taherzadeh, professor Högskolan i Borås.
Områden Miljöhot, att resursåtervinning från avfall för produkton av exempelvis etanol, biogas, djurfoder eller svamp som går att äta från till exempel pappersavfall, fruktavfall, textilavfall etc. Trådbildande svamp.
Kontakt 0707-171032; mohammad.taherzadeh@hb.se Tillgänglig: Veckan före Almedalenveckan via telefon.

Ulf Östermark utvecklingschef ekologisk hållbarhet, Förvaltnings AB Framtiden.
Områden Bevakar frågor inom forskning och utveckling, miljöfrågor.
Kontakt Ulf.ostermark@framtiden.se 031-7738341

KLIMATFRÅGAN

Fredrik Hedenus, docent vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Områden Specialist på frågor kring kött och klimat. Han forskar kring strategier för att minska klimatpåverkan från energi och matproduktion, även styrmedel och effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder. SVT/UR:s expert i tv-programmet Zero impact.
Kontakt hedenus@chalmers.se, 031-772 34 53

David Andersson, forskare, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Områden Forskare i hållbar konsumtion, styrmedel för att minska utsläpp och effekter av olika tekniska och beteendemässiga åtgärder. Vd för appen Svalna, ansvarig för beräkningarna i SVT/UR:s tv-program Zero Impact.
Kontakt david.andersson@chalmers.se, 0739-54 38 51. I Almedalen tis-tor.

INFRASTRUKTUR OCH HÅLLBARA TRANSPORTER

Hanna Björk, miljöstrateg Västtrafik, Västra Götalandsregionen.
Kontakt hanna.bjork@vasttrafik.se

Max Falk, infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen.
Kontakt 0704-700588

Ulrika Bokeberg, avdelningschef Kollektivtrafik och infrastruktur, Västra Götalandsregionen
Kontakt 070- 263 09 95

Leif Magnusson, miljö- och marknadsstrateg, Västra Götalandsregionen.
Kontakt leif.magnusson@vgregion.se

Markus Ottemark, ansvarig infrastrukturfrågor Västsvenska Handelskammaren
Områden Infrastruktur, väg och järnväg, hållbara transporter.
Kontakt markus.ottemark@vastsvenskahandelskammaren.se 076-1197707

Roger Vahnberg, vice vd Västtrafik.
Kontakt roger.vahnberg@vasttrafik.se

TEXTIL, MODE OCH KONST

Hanna Landin, ordförande i Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning och lärare i interaktionsdesign Högskolan i Borås.
Områden Smart Textile Design Lab, Textilhögskolan. Har ställt ut projekt på Stockholm Furniture Fair, Salone Satellite, Milan, Dutch Design Week, Eindhoven, Röhsska museet i Göteborg.
Kontakt 0702-314442 ; hanna.landin@hb.se Tillgänglig: Måndagen 3/7, och veckan innan den 28/6.

Susanne Nejderås, verksamhetschef vid Smart Textiles, Högskolan i Borås.
Område Kan smarta textilier skapa ökad tillväxt i svensk industri?
Kontakt 0702-168455; susanne.nejderas@hb.se eventuellt på plats, tillgänglig: På mobil veckan före och under Almedalenveckan.

Vincent Nierstrasz, professor i textil materialteknologi Högskolan i Borås.
Områden digital tryckning av textilier, 3D-skrivare, textila sensorer: exempelvis textil handske som kan styra robot, textila robotar.
Kontakt 0734-611999; vincent.nierstrasz@hb.se Tillgänglig veckan före Almedalen samt 4-7 juli.

Susanne Nejderås Verksamhetschef Smart Textiles
Områden Expert inom utveckling och innovation inom området Smart Textiles.
Kontakt susanne.nejderas@hb.se 033-435 4565

Mikael Löfström, akademichef, Akademin för textil, teknik och ekonomi.
Områden strategier för utbildning och forskning vid högskolan inom textil, teknik och ekonomi. Forskar inom styrning, ledning och organisering av offentlig sektor.
Kontakt 0732-305909; mikael.lofstrom@hb.se Tillgänglig hela Almedalenveckan och veckan före. På plats i Almedalen, 2-5 juli

Nils-Krister Persson, docent och forskningsledare inom Smart Textiles Högskolan i Borås
Områden Smarta textilier ex. textila muskler, tyg som renar vatten.
Kontakt 033-435 4283, nils-krister.persson@hb.se

Clemens Thornquist, professor i modedesign Högskolan i Borås.
Områden modedesign och konstnärlig forskning. Vad ska konstnärlig grundforskning vara bra för?
Kontakt 0730-490023; clemens.thornquist@hb.se. Tillgänglig: På mobil under veckan samt veckan före. På plats tisdagen 4/7.

Henrik Blycker VD på Oxeon AB.
Områden Expert inom bandvävteknik och bandvävda material samt komposit och ballistik
Kontakt Henrik.Blycker@textreme.com 033 3401802 och är i Almedalen onsdag den 5 Juli.

BARNET I CENTRUM, FAMILJECENTRERAT ARBETSSÄTT OCH SKOLFRÅGOR

Anette Bolin, universitetslektor, barn- och ungdomsvetenskap Högskolan Väst.
Område Mina intresseområden kan sammanfattas röra barn och ungas perspektiv på: organisering av social barn- och ungdomsvård, professionellas yrkesutövning i välfärdsarbete och socialpolitiks förändringar i samhället (föräldrars förmåga till försörjning vid arbetslöshet och dess konsekvenser för barn). Social barn-ungdomsvård, barn agency, organisationsteori, professionalisering, samverkan, barns delaktighet.
Kontakt anette.bolin@hv.se 0721-60 01 46 På plats Tisdag- torsdag

Jan Holmlund är sektorschef för individ och familjeomsorg/funktionshinder i stadsdelen Majorna/Linné i Göteborgs Stad.
Område Flerårig erfarenhet av familjecentraler och samverkan.
Kontakt jan.holmlund@majornalinne.goteborg.se, tel: 031-365 90 76.

Jascha Marteleur är sektorschef för kultur och fritid i stadsdelen Lundby, Göteborgs Stad.
Område Har tidigare arbetat många år i Angered som sektorschef för skolan. Har även under flera år varit med och planerat för familjecentrerat arbetssätt och tidiga insatser och nu senast lett ett arbete kring skolfrånvaro.
Kontakt jascha.marteleur@lundby.goteborg.se, tel: 031-366 70 95.

 

Christer Samuelsson, stadsdelsdirektör Lundby, Göteborgs Stad.
Område Fokusledare för att ge barn fortsatt goda möjligheter genom skolåren inom Jämlikt Göteborg, en satsning för att minska skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg.
Kontakt christer.samuelsson@lundby.goteborg.se, 031- 366 70 32 Är i Almedalen söndag till och med torsdag

Anna Grunander, processledare, Jämlikt Göteborg, Göteborgs Stad.
Område Hur ges barn fortsatt goda möjligheter genom skolåren,
Kontakt anna.grunander@lundby.goteborg.se, 031- 366 77 14 Är på plats i Almedalen söndag till och med torsdag.

Matilda Jansson, utvecklingsledare Göteborg Stad.
Område Har skrivit rapporten ”Arbete för en ökad skolnärvaro i Göteborg stad – En studie i identifierade framgångsfaktorer” som visar på många lärande exempel på framgångsrikt arbete för att öka skolnärvaron.
Kontakt matilda.jansson@educ.goteborg.se ,031-367 00 33 Är i Almedalen måndag till och med lördag

Anita Nilsson, processledare God start i livet, Jämlikt Göteborg.
Kontakt: anita.nilsson@orgryteharlanda.goteborg.se, 031-365 64 35 Är på plats i Almedalen söndag till och med torsdag.

Emma Sorbring, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Högskolan Väst.
Område Mitt forskningsintresse kan delas upp i framför allt två områden; Föräldrar, barn och ungdomar samt Ungdomars identitetsskapande och sexuella aktiviteter. Föräldraskap, Barn, Ungdomar, Agency, Identitetsskapande, Livssituation, Internet
Kontakt emma.sorbring@hv.se 0733-97 50 03 På plats: Måndag-torsdag

DIGITALISERING, INTEGRITET OCH IT

Magnus Almgren, docent i data- och informationsteknik, Chalmers
Områden Specialist inom hållbar digitalisering, datasäkerhet och säkra IT-system.
Kontakt magnus.almgren@chalmers.se, 031-772 17 02. I Almedalen mån-ons.

Ann-Sofie Axelsson akademichef, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT på Högskolan i Borås.
Områden Strategier för forskning och utbildning inom B&I, IT och pedagogik. Forskar själv i samhällets digitalisering
Kontakt 0708-574321; ann-sofie.axelsson@hb.se Tillgänglig: Hela veckan samt veckan före. På plats i Almedalen 4-6 juli.

Ulf Johansson, docent Högskolan i Borås.
Områden Dataanalys (Big Data) och AI. Handel och IT.
Kontakt 0707-252932; ulf.johansson@hb.se Tillgänglig: På telefon veckan före och under Almedalenveckan.

 

Fredrika Lagergren prefekt Institutionen för tillämpad informationsteknologi
Områden Politisk teori, medborgarskap, lärande och digitalisering.
Kontakt fredrika.lagergren-wahlin@ait.gu.se, 0766-061659

Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap Högskolan i Skövde.
Områden Upphandling av IT-system inom framförallt offentlig sektor. Öppen källkod och öppna standarder. Hållbar digitalisering av offentlig sektor.
Kontakt 0500-448319 bjorn.lundell@his.se

Oskar MacGregor, lektor i kognitiv neurovetenskap Högskolan i Skövde.
Områden Vår digitala integritet. Vad vi vill veta om varandra och vad andra har rätt att veta om oss.
Kontakt 0500-448832 oskar.macgregor@his.se

ENERGI

Lotta Brändström, vd för Göteborg Energi
Områden pratar gärna om alla frågor som ryms inom energiområdet och hur vi tillsammans skapar ett hållbart energisystem i en stad som växer så det knakar. Som styrelseledamot i branschorganisationen Energiföretagen Sverige och även i Johanneberg Science Park pratar Lotta inte bara om energifrågor och stadsutveckling, utan också hur samverkan och innovation är viktigt för att skapa hållbara lösningar på riktigt.
Kontakt lotta.brandstrom@goteborgenergi.se, 031- 62 60 01. Är i Almedalen söndag till och med torsdag.

David Hellström, chef för verksamhetsområde Produktion på Göteborg Energi.
Områden fjärrvärme- och elproduktion till vindkraft och biogas. Hur vi i framtiden ska producera hållbar energi på en marknad i stark förändring där konsumenter blir sina egna producenter och traditionella storskaliga energilösningar utmanas är några av de frågor som David brottas med till vardags. David som också är styrelseledamot i branschföreningen Energigas Sverige.
Kontakt david.hellstrom@goteborgenergi.se, 031-62 61 85 Är i Almedalen söndag till och med torsdag.

Anna Honnér, chef för verksamhetsområde Marknad och Försäljning på Göteborg Energi.
Områden energimarknad, kundrelationer och digitalisering. Hur gör vi det enkelt för våra kunder att göra hållbara val? Hur kan vi tillsammans med våra kunder tillsammans skapa framtidens hållbara energilösningar och hur använder vi bäst digitaliseringens möjligheter för att skapa nytta och värde för våra kunder? Det är några av de frågor som Anna brinner för.
Kontakt anna.honner@goteborgenergi.se, 031-62 74 15 Anna är i Almedalen söndag till och med torsdag.

 

Björn Gustafsson programchef för stadsutveckling på Göteborg Energi.
Områden Expert på stadsutvecklingsfrågor, inte minst ur ett energiperspektiv. I en stad som ska växa med ett nytt Halmstad krävs samordning och samarbete, inte minst kring den stadsutveckling som sker under mark där nya ledningar för el, fjärrvärme och fjärrkyla ska dras. Björn pratar också gärna om våra utvecklingsprojekt kring framtidens energisystem och boende.
Kontakt bjorn.e.gustafsson@goteborgenergi.se, 031-62 66 54 Är i Almedalen söndag till och med fredag.

Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers
Områden Flitig debattör. Hans forskning är inriktad på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet. Forskningen behandlar dels tekniska frågeställningar avseende el- och värmeproduktion och dels hur hela energisystemet kan ställas om till år 2050.
Kontakt filip.johnsson@chalmers.se, 031-772 14 49

Tomas Kåberger, professor, vice styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Områden Flitig debattör och specialist inom förnybar energi. Arbetar med Chalmers industrisamarbeten inom energiområdet. Hans forskning fokuserar energiteknisk utveckling och marknadsvillkor.
Kontakt tomas.kaberger@chalmers.se. I Almedalen hela veckan.

Mats Rydehell, styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Områden Energigeneralist.
Kontakt mats.rydehell@rydehell.se, 0708-27 97 28

LIVSMEDEL OCH GRÖNA NÄRINGAR

Göran Fock, gröna näringar och uppdrag till Västra Götalandsregionens naturbruksförvaltning.
Kontakt 0708-40 52 19, goran.fock@vgregion.se

Berit Mattsson, livsmedel och gröna näringar. Västra Götalandsregionen
Kontakt 0703-86 43 00, berit.m.mattsson@vgregion.se

Annika Nilsson-Green, kost och folkhälsa. Västra Götalandsregionen
Kontakt 0708-93 17 17, annika.nilsson-green@vgregion.se

Robin Kalmendal, regionutvecklare livsmedel och gröna näringar, Koncernstab regional utveckling, FOUU, VGR
Kontakt robin.kalmendal@vgregion.se, 076-13 65 403 ej på plats

ANTIBIOTIKARESISTENS

Kristian Kvint, Docent och Koordinator för CARe
Område Cell-, Molekylär- och Mikrobiologi, Antibiotikaresistens
Kontakt kristian.kvint@gu.se 031- 342 4655

Joakim Larsson, Professor och Föreståndare för CARe
Område Miljöfarmakologi, Den yttre miljöns roll i utveckling och spridning av antibiotikaresistens
Kontakt joakim.larsson@fysiologi.gu.se 031- 342 4625

KULTUR

Jenny Johannisson tillförordnad prorektor Högskolan i Borås
Områden Övergripande om forskning vid Högskolan i Borås. Kulturpolitik och hur framförallt kommunal och regional förvaltning hanterar en politisk förskjutning mot ökad självständighet på det kulturpolitiska området.
Kontakt 0701-000802; jenny.johannisson@hb.se Tillgänglig: 2-4 juli.

Staffan Rydén, kulturchef, koncernavdelning kultur, Västra Götalandsregionen.
Kontakt staffan.ryden@vgregion.se 0700-82 45 58

SOCIALA FRÅGOR/JÄMLIKT GÖTEBORG

Ritva Gonzalez, Samordningschef Göteborgs stad
Område Jämlikt Göteborg.
Kontakt ritva.gonzalez@socialresurs.goteborg.se, 031-367 99 71, I Almedalen söndag till och med torsdag

Helena Nymark, kommunikatör Göteborgs stad
Område Jämlikt Göteborg,
Kontakt helena.nymark@socialresurs.goteborg.se, 031-367 92 94, I Almedalen måndag till och med torsdag

FOSSILFRIA BRÄNSLEN

Maria Grahn, forskare vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Områden Forskar inom hållbara energi- och transportsystem, bioenergi, drivmedel, elektrobränslen och sjöfart.
Kontakt maria.grahn@chalmers.se, 0706-22 09 34. I Almedalen mån-tor.

Frances Sprei, forskare vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers
Områden Hon forskar kring elektrifiering av fordonsflottan, alternativa fordonsbränslen och hållbar rörlighet genom innovationer som bilpooler och samåkning. Hennes mål är att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för att göra människors resande mer hållbart.
Kontakt fsprei@chalmers.se, 031-772 21 46. I Almedalen tisdag.

FOLKHÄLSA PÅ TEMAT FULLFÖLJDA STUDIER

Lise-Lott Risö Bergerlind, enhetschef på Kunskapsstöd för psykisk hälsa, Västra Götalandsregionen
Kontakt lise-lotte.risobergerlind@vgregion.se På plats i Almedalen.

Anders Carlberg, avdelningschef Forskning och utveckling & utbildning (FOUU),
Kontakt anders.carlberg@vgregion.se På plats.

Göran Henriksson, samhällsmedicinsk rådgivare på samhällsanalys, Västra Götalandsregionen
Kontakt goran.henriksson@vgregion.se Ej på plats

Elisabeth Rahmberg, avdelningschef folkhälsa, Västra Götalands Regionen
Kontakt elisabeth.rahmberg@vgregion.se, 070-082 39 43 På plats.

HAV OCH VATTENBRUK

Elisabeth Jönsson Bergman, docent och universitetslektor, inst biologi och miljövetenskap, forskningskoordinator SWEMARC. Göteborgs universitet
Områden Fiskodling, fisk, fiskbiologi, tillväxt, aptit, fiskfoder.
Kontakt elisabeth.jonsson@bioenv.gu.se, 0766 183684

Sam Dupont, forskare Akademisk grad: Docent, Göteborgs universitet
Områden Havsförsurning, vetenskapskommunikation
Kontakt sam.dupont@bioenv.gu.se 031-786 9531, 0766-229531 (är på plats 2-3 juli)

Susanne Eriksson, docent och universitetslektor, inst för biologi och miljövetenskap. Göteborgs universitet
Områden Vattenbruk, odlingsbiologi hummer (europeisk), stressbiologi, odlingstekniker och odlingsgsystem. Göteborgs universitet
Kontakt susanne.eriksson@bioenv.gu.se, 0766229525

Lena Gipperth, professor, juridiska institutionen, föreståndare centrum för Hav och Samhälle. Göteborgs universitet
Områden Havs- och vattenförvaltning, marin styrning, miljörätt
Kontakt lena.gipperth@law.gu.se, 0768-581227

Susanne Lindegarth, fil Dr, inst för marina vetenskaper, projektsamordnare SWEMARC och Maritima klustret. Göteborgs Universitet.
Områden Vattenbruk, biologi, musslor, ostron, blå tillväxt, testbäddar för vattenbruk
Kontakt susanne.lindegarth@marine.gu.se, 076 622 96 78

Kristina Sundell, professor, inst för biologi och miljövetenskap, verksamhetsledare SWEMARC. Göteborgs universitet.
Områden Vattenbruk, fiskodling, odlingstekniker och odlingssystem, fisk, fiskfoder, fiskbiologi, fiskhälsa och välfärd, testbäddar för vattenbruk.
Kontakt kristina.sundell@bioenv.gu.se, 070 200 41 08

MARTITIMA FRÅGOR OCH CIRKULÄR EKONOMI

Karin Andersson, biträdande professor, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
Områden Specialist inom maritim miljövetenskap.
Kontakt karin.andersson@chalmers.se, 0706-28 21 52.

Lillemor Lindberg, Ansvarig internationella program, Innovatum
Kontakt lillemor.lindberg@innovatum.se

Jessica Hjerpe Olausson, Maritim expert Västra Götalandsregionen
Kontakt 070-080 60 18

Susanne Lindegarth, forskare, Maritima Klustret Göteborgs Universitet
Kontakt susanne.lindegarth@marine.gu.se

Mats Eklund, forskare, Linköpings universitet
Kontakt mats.eklund@liu.se

Bengt Gunnarsson, entreprenör, Rena Hav
Kontakt bengt.gunnarsson@telia.com

Maria Holmkvist, kommunikatör & strateg Maritima Klustret
Kontakt maria.holmkvist@gu.se

Pernilla Rendahl docent, Göteborgs universitet
Områden Skatterätt, miljöskatter
Kontakt pernilla.rendahl@law.gu.se 0706 09 40 54

Kent Salo, forskare, Mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers
Områden Specialist på mätning och karaktärisering av luftemissioner från fartyg.
Kontakt kent.salo@chalmers.se, 031-772 56 56

MAT OCH HÄLSA

Rikard Landberg, professor i mat och hälsa, Chalmers
Områden Studerar matens, särskilt växtbaserade livsmedels effekt på hälsa och sjukdomsrisk. Letar särskilt efter biomarkörer för olika sjukdomar och utvecklar strategier för personanpassad kost.
Kontakt rikard.landberg@chalmers.se, 031-772 27 32. Är i Almedalen tis-ons.

Ann-Sofie Sandberg, professor i livsmedelsvetenskap, Chalmers
Områden Har forskat länge om livsmedel och hälsa, expert på biotillgänglighet och bioaktivitet, alltså hur föda tas upp
av och påverkar våra kroppar. Näringsexpert.
Kontakt ann-sofie.sandberg@chalmers.se, 031-772 38 26. I Almedalen tis-ons.

 

Alastair Ross, docent i nutrionell metabolomik vid Biologi och bioteknik, Chalmers
Områden Specialist på mat och hälsa, som kan mäta vad du äter. Bygger upp Chalmers nya analyslaboratorium inom metabolomik, alltså verktyg för att mäta kroppens ämnesomsättning genom blod- och urinprov.
Kontakt alastair.ross@chalmers.se, 031-772 38 22

ÅLDRANDE OCH HÄLSA

Catharina Gillsjö Lektor i omvårdnad Högskolan i Skövde
Områden Samtalets roll vid vård av äldre med långvariga smärttillstånd. Den digitala teknikens roll när äldre vårdas i hemmet och hur tekniken ska testas innan den tas i bruk.
Kontakt 0500-448458 catharina.gillsjo@his.se

Ulrika Lagerlöf Nilsson, doktor historia, forskare vid institutionen för historiska studier och inom AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. Göteborgs universitet.
Områden 1800- och 1900-talshistoria, professionshistoria med fokus på makt- och genusmönster.
Kontakt ulrika.lagerlof.nilsson@history.gu.se, 0707-38 38 84

 

Daniel Seldén, doktor sociologi, viceprefekt/universitetslektor/ forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap samt forskare inom AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. Göteborgs universitet.
Områden Välfärd och hälsa.
Kontakt daniel.selden@socav.gu.se, 0738- 41 44 40

Ingmar Skoog, Professor i psykiatri. Föreståndare för AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet.
Områden Åldrande i allmänhet, psykiatri, demens/Alzheimer, psykiatri vid katastrofer.
Kontakt ingmar.skoog@neuro.gu.se, 0709-43 36 81

Eva-Maria Svensson, Göteborgs universitet. Professor i rättsvetenskap. Föreståndare för Centrum för genusforskning (GIG). Juridiska institutionen samt forskare inom AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa.
Områden Law and Society, Genus och jämställdhet, konstitutionell rätt.
Kontakt eva-maria.svensson@law.gu.se, 031-786 12 98

PEDAGOGIK/LEDARSKAP/LÄRANDE

Samuel Bengmark, bitr. professor i matematik, Chalmers
Områden Ansvarig för kombinationsprogrammet Lärande och ledarskap, ett masterprogram som ger examen både som lärare och civilingenjör. Ansvarar även för fortbildning inom samma område.
Kontakt samuel@chalmers.se, 031-772 53 02

Lill Langelotz, universitetslektor Högskolan i Borås
Områden Forskar i lärares professionsutveckling, utbildning och samhälle
Kontakt 0739-257959; lill.langelotz@hb.se Tillgänglig på mobil, veckan före och under Almedalsveckan, kanske kommer att vara med i Almedalen.

Anita Norlund, docent i pedagogiskt arbete Högskolan i Borås
Områden Neuromyter: Hjärnans för stora betydelse i pedagogik, arbetsminnesträning, fortbildning med hjärngym som bygger på myter samt kritik mot överdiagnostiering kring ADHD och Autism. Svenska och svenska som andraspråk läses tillsammans i samma klassrum. Löser problem och att hjälper till att tempo hålls uppe för elever med svenska som andra språk. På en skola i Borås, Sven Erikssonsgymnasiet.
Kontakt 0708-163735; anita.norlund@hb.se Tillgänglig via telefon/mejl veckan före och under Almedalenveckan.

Jörgen Tholin docent universitetsdirektör Göteborgs universitet
Områden Tillträdesfrågor, betyg och bedömning och språkens ställning
Kontakt jorgen.tholin@gu.se 031-786 6838

Thomas Winman, universitetslektor, Högskolan Väst
Område Lärande, verksamhetsutveckling, arbetsintegrerat lärande, integrationsarbete, IT och lärande, professionell kunskap, lärprocesser, koordinering, organisering. Hur påverkar digitaliseringen framtidens lärande? Hur måste arbetslivet organiseras för att anta utmaningarna med kompetensförsörjning i framtiden?
Kontakt thomas.winman@hv.se 0733-975095 På plats: Måndag– tisdag

OPINION, DEMOKRATI OCH POLITIK

Johan Martinsson, docent statsvetenskap, forskningsledare vid opinionslaboratoriet LORE vid SOM-institutet. Göteborgs universitet.
Områden Paneldata, partipolitik och väljaropinion.
Kontakt johan.martinsson@pol.gu.se 031-786 5148

Maria Solevid, doktor statsvetenskap, undersökningsledare vid SOM-institutet, universitetslektor/forskare vid statsvetenskapliga institutionen samt forskare inom AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa. Göteborgs universitet.
Områden Medborgares politiska deltagande bland annat utifrån perspektiven åldrande och samhällsoro. Och om vad som oroar medborgarna.
Kontakt maria.solevid@som.gu.se, 031-786 18 44

 

Fredrik Sjögren, fil dr, lektor i statskunskap, Högskolan Väst
Område Demokrati, jämställdhet, kulturella värdekonflikter ex i skolan. Kommenterar gärna populism, demokratiutveckling mm.
Kontakt fredrik.sjogren@hv.se 0733-70 50 31 På plats Lördag- tisdag

Fredrik Sunnemark, universitetslektor, Högskolan Väst
Område Forskar inom området humaniora, filosofi, etik och religion. Förestår Mångfaldscentrum på Högskolan Väst. Ideologi, ideologiteori, ideologiska förändringar, rasism, mångkulturalism, nationalism, medborgarskap, populärkultur, postkolonial teori. Driver Demokratiinitiativet tillsammans med Fredrik Sjögren.
Kontakt fredrik.sunnemark@hv.se 0708-25 62 69 På plats: Lördag- tisdag

KOMMUNIKATION OCH MEDIER

Annika Bergström docent i medie- och kommunikationsvetenskap Göteborgs universitet och Undersökningsledare vid SOM-institutet.
Områden Mediernas publik och människors medievanor, nyheter i sociala medier samt e-boksläsning
Kontakt annika.bergstrom@jmg.gu.se 031–786 5178, 070–923 3761 (endast på plats 7 juli)

Maria Edström, doktor journalistik och masskommunikation, universitetslektor/forskare på institutionen för journalistik, medier och kommunikation samt forskare inom AgeCap – Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs universitet
Områden Genus och medier, journalistik, jämställdhet.
Kontakt maria.edstrom.@gu.se, 0703-70 48 79, twitter: @gendermaria

Jan Nolin, docent Högskolan i Borås
Områden Sociala medier
Kontakt 033-435 4336; jan.nolin@hb.se Tillgänglig: Veckan före och under Almedalenveckan. Ej på plats i Almedalen

Jonas Ohlsson doktor i medievetenskap Göteborgs universitet och Undersökningsledare vid SOM-institutet och forskare på Nordicom.
Områden Mediebranchens ekonomiska utveckling och villkor, mediekonsumtion och mediepolitik.
Kontakt jonas.ohlsson@som.gu.se 031 786 6125, 070-273 72 09 (endast på plats 7 juli)

Ulla Säterei prefekt institutionen för journalistik, medier och kommunikation Göteborgs universitet
Områden Strategiska forsknings- och utbildningsfrågor (på institutionsnivå), med fokus på journalistutbildning.
Kontakt ulla.satereie@jmg.gu.se 0707 952066

BOSTÄDER

Ola Nylander, professor i arkitektur, Chalmers
Områden Föreståndare för Centrum för Boendets arkitektur, undervisar inom ämnet bostadens arkitektur och boende, forskar med fokus på allmännyttigt boende. Debattör och krönikör.
Kontakt ola.nylander@chalmers.se, 0730-34 63 48

Kajsa Crona, adjungerad professor i Boendets arkitektur, Chalmers
Område Bygger upp en nationell plattform för kunskap och forskning kring boende och bostad. Idag är hon studiochef för bostäder och inredning på Sweco, Göteborg.
Kontakt kajsa.crona@chalmers.se, 031-61 79 73. I Almedalen mån-ons.

Hanna Morichetto, arkitekt och doktorand, Chalmers
Områden Forskar kring bostäder, välbefinnande och hälsa vid Centrum för Boendets arkitektur.
Kontakt hanna.morichetto@chalmers.se, 0733-88 09 61. I Almedalen tis-tor.

MILJÖ- OCH ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE

Karin Nyqvist, arkitekt och expert på livscykelanalys av byggnadsmaterial.
Kontakt 0723-73 18 25, karin.nyquist@passivhuscentrum.se

Pär Svensson, byggnadsingenjör
Område expert på passivhus, miljöbyggnad samt energieffektiv renovering.
Kontakt 0709-138879, par.svensson@passivhuscentrum.se

Per Andersson, projektledningschef på Passivhuscentrum Västra Götaland.
Område fuktsakkunnig och expert på hållbart byggande samt
Kontakt 0723-731873, per.andersson@passivhuscentrum.se

Marie Grahn, T f verksamhetschef Passivhuscentrum Västra Götaland
Kontakt 0721-68 02 92, marie.grahn@passivhuscentrum.se

FLER EXPERTER, KONTAKTPERSONER OCH TALESPERSONER

Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers
Område Alla övergripande och strategiska frågor. Nås även via Christian Borg, presschef.
Kontakt rektor@chalmers.se, 031-772 25 50

Kicki Björklund, vd Bostadsbolaget
Områden Fastighetsförvaltning, sociala frågor och utvecklingsområden, ekonomi
Kontakt Kicki.Bjorklund@bostadsbolaget.se 0725 – 44 83 11

Martin Blixt, vd Framtiden Byggutveckling AB
Områden Nyproduktion och samhällsutveckling.
Kontakt Martin.Blixt@framtiden.se 031-7738342

Erik Bresky, chef för Science Park Borås:
Kontakt 0733-778520; erik.bresky@hb.se Tillgänglig på mobil. Kommer vara på Almedalen ev. ti- on.

Björn Brorström, rektor Högskolan i Borås
Områden Vetenskap för profession. Högskolans mål, visioner och strategier för utbildning, forskning och samverkan. Högskolan hållbarhetsmål eller högskolans mission. Forskningsprojekt: Utvärdering av Västra Götalandsregionens politiska organisation
Kontakt 0709-453470 bjorn.brorstrom@hb.se

Christian Borg, presschef, Chalmers
Områden Koordinerar Chalmers medverkan och talespersoner i Almedalen. Förmedlar kontakt.
Kontakt christian.borg@chalmers.se, 031-772 33 95

Martin Cederwall, professor i teoretisk fysik, Chalmers
Områden Medverkar i samtal kring relationen mellan religion, naturvetenskap och humaniora.
Kontakt martin.cederwall@chalmers.se, 031-772 31 81. I Almedalen sön-ons.

Maria Derner, kommunikationschef Högskolan Väst
Områden Högskolornas samverkan med näringslivet och småföretagarfrågor, forskningskommunikation, övergripande frågor gällande Högskolan Väst som lärosäte.
Kontakt maria.derner@hv.se 0739-01 33 06 På plats: Söndag-onsdag

Staffan Edén Vicerektor för forskning, Göteborgs universitet
Områden Universitetsfrågor, strategiska forskningsfrågor och forskningsinfrastruktur
Kontakt staffan.eden@sahlgrenska.gu.se 031-786 6150, 0708-433532

Tomas Ekberg, chefsanalytiker, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen
Kontakt tomas.ekberg@vgregion.se 070-667 83 85. På plats i Almedalen.

Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren
Områden Infrastruktur, kompetensförsörjning, stadsutveckling och företagarnas förutsättningar i Västsverige
Kontakt 0734-282134 Stefan.gustavsson@vastsvenskahandelskammaren.se

Mohamed Hama Ali bolagsjurist
Områden Bevakar i övrigt frågor inom juridik och upphandling.
Kontakt Mohamed.Hama.Ali@framtiden.se 031-7737554

Per-Henrik Hartmann, vd Familjebostäder
Områden Fastighetsförvaltning, sociala frågor och utvecklingsområden.
Kontakt Per-Henrik.Hartmann@familjebostader.se 031-7316750

Martin Hellström, rektor Högskolan Väst
Områden Högskolans koppling till arbetsintegrerat lärande, forskningsanknytning, högskolors samverkan med omgivande samhälle, hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning. Rekrytering av studenter från studieovana hem, HV:s position som det lärosäte i Sverige som rekryterar flest studenter från studieovana hem. Martin är professor i litteratur med fokus på medeltidslitteratur.
Kontakt martin.hellstrom@hv.se 073-901 33 51 På plats: Söndag- fredag

Mariette Hilmersson, koncernchef och vd, Förvaltnings AB Framtiden
Kontakt Mariette.hilmersson@framtiden.se 031-7737559

Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers
Områden Ansvarar för samverkan som omfattar Chalmers innovationssystem och omgivande samhälle. Referensgruppsmedlem i regeringens strategiska samverkansprogram.
Kontakt fredrik.horstedt@chalmers.se, 031-772 43 22. Är i Almedalen sön-ons.

Sara Keränen, kommunikatör/marknadskoordinator Bostadsbolaget
Område Koordinerar Framtiden-koncernens medverkan och egen programpunkt. Ämnen: dialog, inkluderande kommunikation och hållbarhetskommunikation.
Kontakt Sara.Keranen@bostadsbolaget.se 031-731 50 96, 0702-91 45 07

Lena Lindhé, utvecklingsstrateg Högskolan Väst
Områden Frågor kring samverkan t ex Kommunakademin Väst – ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst och omgivande kommuner.
Kontakt lena.lindhe@hv.se 0733-97 51 04 På plats Söndag-fredag

Lars Niklasson rektor för Högskolan i Skövde och Professor i datavetenskap
Områden De regionala Högskolornas roll, uppgift och förutsättningar. Samverkan mellan näringsliv och Högskolor. Kompetensförsörjning av näringsliv och offentlig sektor. Artificiell intelligens
Kontakt 0500-448143 lars.niklasson@his.se

Anna Nordén, chef utvecklingsavdelningen Framtiden byggutveckling AB
Områden Nyproduktion, internationella marknaden, marknadsläget och upphandling med social hänsyn.
Kontakt Anna.Norden@framtiden.se 031-7193140

Helena Lindholm professor freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Områden Migration och flyktingsituationen; nyanlända och högre utbildning; krig och konflikter; Palestinakonflikten; extremism.
Kontakt helena.lindholm@gu.se

Agneta Mårdsjö, näringslivschef koncernavdelning Näringsliv, Västra Götalandsregionen
Kontakt agneta.mardsjo@vgregion.se, 070-375 19 23. Ej på plats

Lina Palmér, universitetslektor Högskolan i Borås
Områden Existentiell forskning och forskning om amning – vad det innebär för mammor att amma.
Kontakt 070-3669653; lina.palmer@hb.se Tillgänglig: Veckan före och under Almedalsveckan. Är i Almedalen 6 juli.

Michael Pirosanto, vd Gårdstensbostäder
Områden Fastighetsförvaltning, sociala frågor och utvecklingsområden.
Kontakt Michael.Pirosanto@gardstensbostader.se 031-3326018

Ingrid Pousard, ansvarig Västsvenska Arenan
Områden Talesperson för Västsveriges gemensamma satsning i Almedalen: Västsvenska Arenan
Kontakt 0734-281119 ingrid.pousard@vastsvenskahandelskammaren.se

Carl von Rosen, ordförande, Chalmers studentkår
Områden Representerar Chalmers studenter samt ingår Chalmers ledning.
Kontakt ko@chalmersstudentkar.se, 031-772 39 02

Christian Sandström, docent vid Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Områden Expert angående hur digitaliseringen påverkar etablerade branscher. Forskar på bland annat 3D-printning och delningsekonomin.
Kontakt christian.sandstrom@chalmers.se, 031-772 13 55. I Almedalen mån-ons.

Anders Stenström, controller och kvalitetssamordnare Högskolan i Borås
Områden Kvalitetsarbete vid Högskolan i Borås.
Kontakt 0709-224160; anders.stenstrom@hb.se

Jan Theliander, prorektor
Område Högskolornas roll i frågor som handlar om integration, demokrati, mångfald och jämställdhet.
Kontakt jan.theliander@hv.se 0733-97 50 86

Johan Trouvé, vd Västsvenska Handelskammaren
Områden Infrastruktur, kompetensförsörjning, stadsutveckling och företagarnas förutsättningar i Västsverige
Kontakt 0705-53 45 14 johan.trouve@vastsvenskahandelskammaren.se

Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning på grund- och avancerad nivå, Chalmers
Områden Alla frågor kring Chalmers utbildning.
Kontakt maria.wedel@chalmers.se, 0768-79 71 29

Anders Wagner, Ansvarig Public Affairs – Stockholmskontoret Västsvenska Handelskammaren
Områden Bevakar och driver frågor kring lokalisering av statliga myndigheter och dess samordning med västsvenskt näringsliv. Industrifrågor och västsvenska testarenor. Sveriges regionala indelning.
Kontakt anders.wagner@vastsvenskahandelskammaren.se, @anderswagner 0708-924343 Är i Almedalen lördag till och med fredag.

Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen
Kontakt ann-sofi.lodin@vgregion.se 070- 632 11 65

Erik Lagersten, kommunikationsdirektör, Västra Götalandsregionen
Områden Talesperson för VGR i Almedalen
Kontakt erik.lagersten@vgregion.se 070- 299 02 78

Ove Lillestöl Regionchef på Västsvenska Handelskammaren i Boråsregionen
Kontakt ove.lillestol@vastsvenskahandelskammaren.se 0702046009 är i Almedalen onsdag den 5 juli-torsdag den 6 juli