”Inkludera medborgarna i stadsplaneringen”

Ett tydligare medborgarperspektiv och gemensamma målbilder i landets kommuner är några viktiga delar i skapandet av hållbara och attraktiva städer. Det menar riksarkitekt Helena Bjarnegård och Emma Jonsteg, grundare och vd för Utopia arkitekter.

God arkitektur kan bidra till att lösa våra stora samhällsutmaningar. Det menar Helena Bjarnegård, tidigare stadsträdgårdsmästare i Göteborg, och sedan i januari i år Sveriges första riksarkitekt.

– De miljöer vi skapar idag ger långsiktiga värden. Arkitektur utgör människors livsmiljö, finns i allas vår vardag och påverkar våra liv. Därför är det ett kraftfullt verktyg som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. De nationella arkitekturmålen handlar just om hur arkitekturen kan bidra till ett hållbart samhälle med hjälp av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, säger hon.

Samarbete är grundläggande

Som riksarkitekt har hon en ledande och samordnande roll och jobbar tillsammans med kollegorna på Boverket med de arkitekturpolitiska målen på nationell nivå. Hon är också ett stöd åt kommunerna i deras arbete med stadsutveckling, gestaltning och hållbarhet.

Det finns ett stort engagemang och ett intresse för hållbarhet och att skapa goda livsmiljöer

 – När jag har åkt runt i landet de senaste månaderna och träffat olika myndigheter, regioner, och kommuner har jag märkt att det finns ett stort engagemang och ett intresse för hållbarhet och att skapa goda livsmiljöer, det är väldigt glädjande, säger hon och lyfter samarbete mellan olika kompetenser i en kommun eller stad som en av de viktigaste ingredienserna i arbetet.

– Det handlar om att få ihop planering, byggande och förvaltande redan från början. Först krävs det att personer med olika kompetenser jobbar tillsammans för att identifiera vad som behöver lösas. Sedan behöver stadsplanerare och arkitekter, som är de som omsätter tankarna i form, samarbeta med varandra och med dem som kan bygga och förvalta miljöerna. Samarbete ska vara något grundläggande och bristen på det kan bli ett stort hinder i stadsplaneringen.

Kommunen som platsutvecklare

– Att tillsätta en riksarkitekt på nationell nivå signalerar att arkitektur är viktigt och kan bidra till att lösa samhällsutmaningarna, säger Emma Jonsteg, grundare och vd för Utopia arkitekter.

Förutom att rollen har ett symboliskt värde, menar hon att det framför allt är stödet till kommunerna som är viktigt.

Precis som Helena Bjarnegård, framhåller Emma Jonsteg att samarbete på kommunal nivå är en av de viktigaste aspekterna när det gäller stadsutveckling.

– Alla inblandade bör ha en gemensam målbild. I stadsutvecklingsprojekt fastnar vi ofta i olika målkonflikter, om det finns en gemensam vision från början blir det lättare att prioritera, säger hon och fortsätter:

– Kommunerna behöver också omvärdera sin egen roll och börja se sig själva som platsutvecklare snarare än bygglovshanterare. Med sitt planmonopol och sin markpolitik kan de även bli en ännu tydligare kravställare. Att skapa hållbara och goda städer är först och främst en politisk fråga, om man vill ha en attraktiv stadsmiljö så kan man som kommun kräva det.

Medborgarperspektiv

Medborgarperspektivet är en annan viktig aspekt. Idag överklagas över hälften av byggloven i Stockholm och Göteborg. Emma Jonsteg tror att ökad delaktighet och förståelse skulle kunna göra skillnad.

– Vi måste våga göra mycket mer tillsammans i stadsplaneringen, blanda olika aktörer och bjuda in medborgare. Att få in medborgarnas perspektiv tidigt i planprocessen är viktigt. Idag kopplas de ofta in rätt sent i processen, när vi går ut med det som kallas samråd. Då är det lätt att få känslan av att det är för sent att kunna påverka, säger hon och fortsätter:

– Det är oerhört viktigt för framtiden att kommunerna tar ansvar och tar till vara på kraften, idéerna och engagemanget hos medborgarna. Här finns enorm potential och nu finns också alla tekniska möjligheter till dialog och samskapande, men det kräver att vi i grunden ser över våra arbetssätt som idag i all väsentlighet exkluderar medborgarna.

Text: Sara Steinholtz Sparby Foto: Emelie Asplund

SEMINARIER I ALMEDALEN

Hållbara attraktiva städer är Sveriges främsta konkurrensfördel – hur utvecklar vi dem? Mån 1 juli 09.15-10.00

Social Washing eller förändring på riktigt? Tis 2 juli 11.45-12.30.