”Politiker bör diskutera samhällskontraktet, det är vad Sverige behöver”

Ann-Sofie Hermansson, Magnus Berntsson, Lars Näslund, Henrik Ekengren Oscarsson, Douglas Torén

Orden är Henrik Ekengren-Oscarssons, ansvarig för Svenska Valforskningsprogrammet, och lyftes vid ett seminarium om vilka förutsättningar vi har att skapa en juste valrörelse 2018 i regi av Västsvenska Arenan. Deltog i debatten förutom Henrik gjorde också Lars Näslund på Borås Tidning, Ann-Sofie Hermansson från Göteborgs Stad, Magnus Berntsson från Regionstyrelsen och Douglas Torén på Västsvenska Handelskammaren. Med samhällskontrakt syftar Henrik på under vilka förutsättningar vi medborgare ska leva tillsammans, statens åtaganden och medborgarnas förväntningar. Han menar vidare att det snarare är en diskussion om ett uppdaterat samhällskontrakt än ett helt nytt sådant. Senare årens förändrade debattklimat samt ökat ifrågasättande och ökad otydlighet mellan samhällets parter föranleder ett mer värdebaserat samtal innan enskilda sakfrågor diskuteras.

Resten av panelen höll med Henrik om ett ökat behov av den här typen av diskussioner och välkomnade initiativ till det. Samtidigt poängterade Ann-Sofie Hermansson och Magnus Berntsson att sakfrågorna får och behöver få stort utrymme under ett valår. Även Lars Näslund från Borås Tidning höll med och efterfrågade mer underbyggda övergripande diskussioner från politikernas håll. Samtidigt har media ett ansvar att initiera och uppmuntra till diskussion om värdebaserade frågor. Samtliga var överens om att sociala medier påverkar debattklimatet i allra högsta grad. Utan att vara ett problem är sociala medier någonting som samhällets parter behöver hantera och använda sig av för att fånga upp diskussioner och åsikter bland medborgarna.

Kanske är det ett nytt samhällskontrakt Sverige behöver? Diskussionerna kring temat fortsätter under årets Almedalsvecka och vi hoppas att du besöker oss på den Västsvenska Arenan, ser våra livesändningar eller kontaktar oss för att diskutera vidare!