Kraftigt ökat bostadsbyggande – hur får vi stat och kommun att gå i takt för att det ska kunna ske? | Göteborgs Stad

bostadsbyggande

Det finns förutsättningar för kraftigt ökat bostadsbyggande och stadsutveckling i Sverige. Statliga intressen, regionala perspektiv och kommuners planering behöver samordnas bättre för att det ska kunna förverkligas. Är lösningen förändrade arbetssätt eller behövs förändrad lagstiftning?

När Tisdag 4 juli | 10.30–11.30

Var Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen

Arrangör Göteborgs Stad

Moderator Lars Mogensen

Otydlighet i beslutsmandat och roller, tolkningsutrymmen i lagstiftning samt sektoriell myndighetsutövning kan skapa krockar som hämmar stadsutveckling och ett ökat bostadsbyggande. På seminariet diskuteras frågan utifrån lokalt, regionalt och nationellt perspektiv. Med utgångspunkt i resultatet av två förstudier som finansierats av Vinnova finns nu en ambition i både Göteborg, inom ramen för Älvstaden som testarena, och i Malmö att etablera Stadsutvecklingszoner.

Detta görs tillsammans med Länsstyrelse, myndigheterna inom Plattformen för Hållbar stadsutveckling och övriga berörda för att skapa en gemensam förståelse av sammanhang, knäckfrågor och målkonflikter, testa olika lösningar samt identifiera behov av systemförändringar. Hur kan kunskaper och erfarenheter från detta arbete användas i andra sammanhang? Vilken roll kan olika aktörer ha för att underlätta bostadsbyggande och stadsutveckling? Vilka politiska initiativ sker eller förväntas ske på lokal och nationell nivå?

Spara i kalender 07/04/2017 10:30 AM 07/04/2017 11:30 AM Europe/ParisKraftigt ökat bostadsbyggande – hur får vi stat och kommun att gå i takt för att det ska kunna ske?Välkommen till Västsvenska Arenan i Almedalen Västsvenska Arenan i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Västerport på Strandvägen Göteborgs Stad info@vastsvenskaarenan.se MM/DD/YYYY

Johan Nyhus (S)

kommunalråd, Göteborg Stad

Agneta Hammer

stadsbyggnadsdirektör, Göteborgs Stad

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd, Göteborgs Stad

Lars Fröding

samhällsbyggnadsdirektör, Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Christine Olofsson

hållbarhetschef, Älvstranden Utveckling AB

Maria Sigroth

avdelningschef Miljö & Stadsbyggnad, Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Martin Öbo

fastighetsdirektör, Göteborgs Stad

Lars Mogensen

journalist