Kan Sverige bli bäst i klassen i omställningen till en digital vardag?

27 november träffades akademin, näringslivet och det offentliga i Göteborg för att ta fram medskick till en nationell nivå kring frågan om samhällets omställning till en digital vardag. Deltagarna var överens om att föråldrade strukturer och bristande kompetens är de främsta utmaningarna för att komma till samsyn i frågan och öka samarbetet samhällets parter emellan.

Akademin behöver långa ledtider för att skapa nya utbildningar som stöttar det kompetensbehov som näringslivet och offentlig sektor efterfrågar. Näringslivet driver på den digitala utvecklingen och hanterar precis som offentlig sektor stora verksamheter som lyder under sekretess. Ökad kommunikation, förståelse för varandras utmaningar och tydliga gemensamma samverkansplattformar lyftes som några av lösningarna framåt.

Parterna i Västsvenska Arenan arbetar aktivt vidare med frågan om samhällets digitalisering. Omställningen till en digital vardag är den största samhällsförändringen sedan digitaliseringens intåg i början av 1900-talet. Ett digitalt samhälle innebär stora möjligheter till effektivisering och ökat resultatfokus, men också en rad utmaningar. Digitaliseringen är i sin linda och ingen av oss vet hur detta kommer att påverka samhället och oss som individer. Sveriges regering har lanserat en digitaliseringsstrategi för Sverige med målsättning att vårt land ska bli bäst i världen på att dra nytta av de effekter som digitaliseringen ger. Det är en ambitiös strategi och handlingsplaner för arbetet ska nu tas fram. Näringslivet, akademi och offentlig sektor är de främsta aktörer som bär ansvaret för och driver på den digitala utvecklingen. Parterna i Västsvenska Arenan är alla företrädare för dessa tre segment och bidrar också i det digitala arbetet kring digitalisering.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!